Söka
|||
Hitta
|||

Allmänna villkor


Allmänna leveransvillkor – 10/2007

1. Tillämplighet
1.1 Följande villkor ska tillämpas på alla varor, tjänster och försäljningrelaterade aktiviteter (nedan kallat ”leveransen”) tillhörande VB Autobatterie GmbH & Co. KgaA, Johnson Controls Autobatterie GmbH och Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH och deras dotterbolag. Villkoren ska gälla alla företag, publika bolag och privatpersoner (kunder). Kunden godkänner i samband med acceptans av dessa allmänna villkor deras tillämpbarhet vid respektive leverans och vid alla framtida affärsaktiviteter.  
1.2 Vi godkänner ej andra allmänna villkor såvida dessa ej fått vårt skriftliga, uttryckliga godkännande.
1.3 Muntliga avtal, oavsett om de ingåtts innan eller under avtalsperiodens gång, kräver vårt skriftliga godkännande för att börja gälla.

2. Utbud, identifiering, garantier och slutande av avtal
2.1 Vårt utbud kan när som helst komma att ändras.
2.2 Avtalsdokumentation såsom illustrationer, ritningar och viktspecifikationer levereras utan ansvar och kräver vårt skriftliga godkännande för att bli en bindande del av avtalet. 
2.3 Information om komposition och hållbarhet gäller endast som garanti om det uttryckligen definierats som så. Detsamma gäller vid godkännandet av leveransrisker.
2.4 Avtalet blir bindande först när vi givit det vårt skriftliga godkännande i form av en orderbekräftelse. Muntliga avtal, oavsett om de ingåtts innan eller i samband med slutande av avtal, kräver vårt skriftliga godkännande för att börja gälla.

3. Leverans, leveranstid, förseningar, förpackning och riskens övergång
3.1 Vår skriftliga orderbekräftelse avgör leveransens typ och komplexitet. Delleveranser och tillhörande fakturering ska tillåtas i skälig mängd.
3.2 Angiven leveranstid ska endast anses bindande om överenskommelse om sådant träffats skriftligen. Leveranstiden börjar när vi skickar vår orderbekräftelse, dock aldrig innan kunden klargjort alla frågor och fullgjort alla nödvändiga steg som associeras med beställning. Leveranstiden börjar aldrig innan vi erhållit alla kundens dokument, gällande delbelopp har betalats och kunden har avslutat överenskommet beslut om frisläppande. Om beslut om frisläppande utsätts för förseningar förbehåller vi oss rätten att skicka varorna mot betalning eller lagra varorna och fakturera kunden för de upplupna kostnaderna enligt sedvanligt pris.   
3.3 Leverans ska endast ske om kunden ej överskridit sin kreditgräns. 
3.4 Leveranstiden anses fullgjord om varorna har lämnat vår fabrik eller vårt lager innan perioden ifråga har gått ut, eller när vi meddelat leveransberedskap.
3.5 Force majeure och varje annan oförutsedd omständighet bortom vår kontroll som ej till rimlig kostnad går att undvika och som medför att avtalets fullgörande hindras, såsom vid i synnerhet transport- och drivfel, arbetskonflikt, knapphet på material och energi, offentliga myndighetsåtgärder samt import- och exportrestriktioner, utgör befrielsegrund för vårt ansvar att fullgöra avtalet. Befrielsegrundens utformning vilar i sin tur på hindrets omfattning och komplexitet. Detta gäller även i de fall våra underleverantörer påverkas av dessa omständigheter. Vi ansvarar inte för ovan nämnda omständigheter om de inträffar i samband med en redan upplevd försening. Om, på grund av omständigheter vi ej kan råda över, fullgörandet av beställningen helt eller delvis hindras eller blir omöjligt att fullgöra har vi rätt att helt eller delvist säga upp avtalet. I sådana fall ska vi utan oskäligt uppehåll returnera redan erhållna felaktiga betalningar till kunden. Vi åtar oss att meddela kunden omedelbart om sådana hinder uppstår, samt så fort dessa har avlägsnats.    
3.6 Frakt och förpackning sker efter vårt bästa förstånd. Speditörens eller transportföretagets oreserverade mottagande av varorna utgör bevis för riktig förpackning. Såvida inte annan överenskommelse träffats skriftligen skickar vi våra varor på kundens risk och bekostnad.
3.7 När varorna överlämnats till personen med fraktansvar, dock senast i samband med att varorna lämnat fabriken eller lagret och oavsett vem som står för fraktkostnaderna, övergår risken för skada genom olyckshändelse eller varornas förslitning på kunden. Om frakten försenas i enlighet med kundens önskemål eller på grund av omständigheter bortom vår kontroll övergår risken på kunden så snart denne mottagit meddelande om leveransberedskap.

3.8 Återanvändbara lastpallar, specialspjällådor och annan särskild förpackning förblir vår egendom och ska returneras till avsändaren, fraktkostnader betalda, utan att nyttjas däremellan. Om dessa inte returneras inom åtta veckor efter leverans förbehåller vi oss rätten att fakturera kunden för dessa.
3.9 Klagomål med anledning av förseningar, fel eller skada som förorsakats av frakt ska omedelbart meddelas speditör eller transportföretag samt respektive information skickas till oss.
3.10 Vi levererar ej tredje parter på inrådan av kunden.

4. Garanti, kundens ansvar vid reklamationer mottagna från senare kunder, skadeståndsansvar
4.1 Kundens garantifordran inbegriper att kunden fullgjort alla undersöknings- och reklamationsrelaterade krav i enlighet med gällande lag. Upptäckten av fel måste rapporteras till oss utan oskäligt uppehåll – vid uppenbara fel dock senast fjorton dagar efter mottagande av varor – i skriftligt format med en noggrann redogörelse av felet ifråga samt fakturanummer inkluderat. Detta gäller i motsvarande grad om beställningen är ofullständig. Dokumentation, prover, frakthandlingar och/eller felaktiga varor ska returneras till oss på begäran. Fordringar som förorsakats av felaktig vara eller ofullständig beställning gäller inte om kunden inte följer dessa villkor.  
4.2 Om varorna visar sig besitta felaktigheter åtar vi oss att, enligt egen bedömning, avhjälpa felet eller leverera nya varor. Vi kan i samrådan med kunden ta tillbaka varorna och återbetala anskaffningspriset. Borttappade produkter ska, så långt det är möjligt, levereras i efterhand. Vi förbehåller oss rätten att, i samrådan med kunden, utfärda en kreditfaktura. Vi ansvarar för ersättningsleveranser och reparationsarbete i samma utsträckning som vid originalleveransen; garantiperioden börjar om på nytt för ersättningsleveranserna. Kunden har i enlighet med lagbestämmelser rätt att säga upp avtalet eller få nedsatt pris skulle det senare fullgörandet misslyckas. § 478 BGB påverkas inte. Kunden har rätt till skadestånd enligt punkt 4.9.   
4.3 Kunden åtar sig att meddela oss utan några som helst oskäliga uppehåll om alla reklamationer som mottagits från senare kund som involverar vår levererade vara. Om kunden inte följer dessa villkor förfaller dennes rätt till skadestånd samt dennes rätt till kompensation för kostnader enligt § 478 BGB.  
4.4 Vi kan ej hedra fordringar som förorsakats av påståenden gjorda av våra kunder i marknadsföringssyfte eller påståenden angivna i våra kunders reklammaterial om tidigare överenskommelse varken efterfrågats eller träffats.
4.5 I de fall våra kunder skulle åberopa regress för kostnader förorsakade av senare kunds reklamation (§ 478 BGB) ersätter vi enbart kostnader som motsvarar ett liknande, senare fullgörande. Vi ersätter inte kostnader som förorsakats av transport av varor till annan plats är kundens kontor, såvida denna transport inte rättar sig efter varornas avsedda ändamål. 
4.6 Vidare gäller kundens åberopande av regress (§ 478 BGB) endast om kunden inte har slutit avtal med senare kund som överskrider gällande reklamationsbestämmelser.
4.7 Skadeståndskrav från tredje part som förorsakats av varuköp som inväntar leverans eller från tredje part som anlitats för att göra senare reparationer kan endast leda till åberopande av regress enligt § 478 BGB om vi erhållit skälig mängd tid för att tillfredsställa senare fullgörande och denna tid utgått utan att fullgörande har skett. 
4.8 Vid regress enligt § 478 BGB ansvarar vi enbart för att gentemot kunden bevisa att felet inte redan existerade innan risken övergick på kunden och sex månader framåt från det att kunden mottog varorna – såvida kundens senare försäljning sker inom 12 månader från riskens övergång.  
4.9 Vi är fullt ansvarsskyldiga under produktansvarslagen i de fall vi uttryckligen godkänt garanti eller köprisk samt för uppsåtligt och grovt brott mot ansvarsskyldigheterna under detta avtal. Vi är fullt ansvarsskyldiga för uppsåtlig och grov skada mot liv, kropp och hälsa. Vi ansvarar endast för brott mot materiella avtalsförpliktelser i de fall vi orsakat vårdslös skada till material och tillgångar eller på något sätt brutit mot något förtroende, begränsat till sedvanliga avtalsskador som är möjliga att förutse vid avtalets slutande.   
4.10 Vi ansvarar inte för skador som förorsakas av felaktig eller inkorrekt hantering, överbelastning, olämpliga driftmaterial, respektlöshet gentemot våra produkters hanterings-, inspektions- och lagringsinstruktioner, naturligt nyttjande eller andra influenser, såvida vi ej är ansvariga för dessa influenser. Detsamma gäller i de fall då fel förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från kund eller tredje parts sida.
4.11 Om kunden har rätt att säga upp avtalet eller begära skadestånd i stället för fullgörande av avtalsförpliktelser åtar sig denne att meddela, på vår begäran och inom skälig tidsperiod, om denna planerar att nyttja denna rätt. Om kunden inte utfärdar sådant meddelande inom angiven tidsperiod eller i stället väljer att åberopa fullgörande av avtalsförpliktelser kan denne endast åberopa denna rätt efter en skälig mängd tid har passerat.
4.12 Om kunden obefogat hävdar att fel föreligger, har vi rätt att debitera kunden ett skäligt belopp som motsvarar åsamkade kostnader.
4.13 Reklamationskrav kan endast göras inom 12 månader från det att risken övergått på kunden. Detsamma gäller äganderättshinder. Vid uppsåtligt brott mot förpliktelser, fordringar förorsakade av otillåten hantering, bristande garanterade egenskaper, transport- eller utföranderisk och personskada ska lagstadgade preskriptionsfrister § 438, sektion 3 och 479 BGB förbli opåverkade.       
4.14 Skadeståndskrav som överskrider skadeståndsansvaret såsom detta föreskrivs under paragraf 4 omfattas inte – oavsett på vilka grunder sådana krav har utfärdats.
4.15 Ovanstående föreskrivna ansvarsbegränsning gäller i resonemang och omfattning även våra juridiska ombud, anställda och andra medhjälpare.
4.16 Oavsett ovanstående ansvarar vi under inga omständigheter för indirekta skador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.

5. Pris, betalningsvillkor och försummelse
5.1 Såvida inte annan överenskommelse träffats skriftligen, gäller priserna vid tidpunkt för leverans.
5.2 Betalningsbekräftelsen på vårt konto avgör iakttagande av betalningsvillkor. Betalning med växel är endast tillåtet om tidigare överenskommelse träffats. Växel och check utgör villkorliga betalningsmedel och gäller endast som betalning efter det att full betalning gjorts. Prisnedsättningar gäller inte vid betalning med växel.
5.3 Kunden anses ha försummat sina betalningsförpliktelser om denne inte avslutar ärendet vid mottagande av betalningspåminnelse. Kunden anses även ha försummat sina betalningsförpliktelser om denne inte betalar överenskommen summa på utsatt datum i enlighet med avtal. Lagbestämmelsen som föreskriver att en kund automatiskt anses ha försummat sina förpliktelser 30 dagar efter att faktura eller liknande betalningskrav mottagits förblir opåverkad.

5.4 Vi förbehåller oss rätten att kvitta betalningskrav mot längst utestående kundfordringar.
5.5 Vid betalningsförsummelse har vi rätt att lägga på dröjsmålsränta på 8 procentenheter per år plus högst gällande referensränta (§ 247 BGB). Vi förbehåller oss rätten att lägga fram bevis för högre dröjsmålsräntor.
5.6 Vi åtar oss inte att fullgöra avtalet förrän kunden fullgjort alla de förpliktelser förorsakade av eventuellt tidigare avtal med oss, särskilt vad det gäller utestående fordringar.  
5.7 Kunden har endast rätt att kvitta mot sådana krav eller kvarhålla betalning på sådant sätt som följer skriftlig överenskommelse eller eventuell laga motivering.
5.8 Om kundens tillgångar utsätts för sådan skada att detta, enligt sedvanliga finansiella riktmärken, ger upphov till tvivel om kundens betalningsförmåga, eller i de fall betalning ej inkommit i tid – även efter skälig tidsfrist har erbjudits – har vi rätt att leverera endast mot förskottsbetalning eller säkerhet. Vi kan under samma omständigheter kräva att alla utestående betalningar inkommer med en gång, såvida kunden är ansvarsskyldig för betalningsförsummelsen ifråga.

6 Äganderättsförbehåll
6.1 Varorna förblir vår egendom tills dess att full betalning inkommit. Detta gäller även vid mottagande av betalning av särskilda fordringar.
6.2 Kunden har rätt att arbeta med eller behandla våra varor eller deras anslutning till andra varor i den omfattning det görs under ordningsamma arbetsförhållanden. Arbete med och behandling av våra varor utförs åt oss i vår roll som tillverkare enligt § 950 BGB utan att ge oss något ansvar. Vi erhåller delad äganderätt i de artiklar som uppstår efter behandling eller anslutning i syfte att säkra våra rättigheter såsom de föreskrivs under punkt 6.1, och som kunden vid detta tillfälle redan tilldelar oss. Kunden ska lagra artiklarna över vilka vi har delad äganderätt utan kostnad. Andelarna i denna delade äganderätt ska avgöras av förhållandet mellan fakturabeloppen som vår produkt innefattar och beloppen som artikeln som uppstått efter behandling eller anslutning innefattar vid tidpunkt för behandling eller anslutning. 
6.3 Vi ger våra kunder återkallelig rätt att sälja till senare köpare i samband med sedvanlig affärsverksamhet. Denna rätt förfaller i det fall fordringar inte längre betalas. Kunden överlåter vid denna tidpunkt redan all rätt till fordringar från senare försäljning och andrahandsrätt; vi accepterar härmed denna överlåtelse. Vid senare försäljning av artikel som vi har erhållit delad äganderätt i enligt punkt 6.2 gäller överlåtelsen det belopp motsvararande vår andel i den delade äganderätten. Om de överlåtna fordringarna inkluderas under en aktuell faktura överlåter köparen redan vid denna tidpunkt en del av fordringarna under det aktuella kontot med affärspartnern. De överlåtna fordringarna är en säkerhet som omfattar alla krav såsom de föreskrivs under punkt 6.1. Kunden har rätt att samla in utestående betalningar, förutsatt att vi inte återkallar denna fullmakt. Fullmakten gällande insamling förfaller, även utan uttryckligt återkallande, så snart kunden underlåter att betala. Kunden ska på begäran meddela oss skriftligen och utan oskäligt uppehåll vem varorna har sålts till och vilka fordringar som berör kunden och försäljningstransaktionen ifråga, samt presentera, på egen bekostnad, bestyrkta dokument gällande överlåtelsen.   

6.4 Kunden har inte rätt att sluta andra förfogandeavtal för varor underställda villkorlig försäljning eller delad äganderätt eller för fordringar som överlåtits på oss – kunden har särskilt inte rätt att pantsätta varorna eller använda dem som säkerhet. Kunden måste omedelbart meddela oss om tredje parts alla utmätningar, verkställighetsåtgärder och andra juridiska begränsningar av varor/fordringar som vi helt eller delvist äger.   
6.5 Vi har rätt att, efter ofullgången utgång av ytterligare frist fastställd av oss, kräva återlämning av de villkorliga varorna, om kunden försummat sina betalningsförpliktelser. Detsamma gäller om dennes ekonomiska status utsätts för betydande skada.
6.6 Om värdet på säkerheterna överstiger värdet på fordringarna med över 20 % åtar vi oss att omedelbart släppa fri sådana säkerheter enligt egen bedömning och på kundens begäran.
6.7 Vi behåller äganderätt och upphovsrätt till prisberäkningar, prover, ritningar och annan dokumentation som vi lämnar över till kunden i samband med erbjudande eller leverans; dessa får ej delas med tredje part och ska på begäran returneras till oss.

7. Dataskydd
Vi har rätt att bearbeta, lagra och överföra kunddata vi får tillgång till i samband med att vi ingår affärssamarbete med kunden till en handelsförening, förutsatt att avtalet kräver detta eller att det sker i syfte att säkra våra behöriga intressen samt att det inte finns anledning att tro att kunden besitter starka intressen som kräver skyddsåtgärder som förbjuder detta. 

8. Varumärkesutnyttjande
Kunden har endast rätt att använda våra skyddade varumärken i dennes marknadsföring om denne erhållit vårt godkännande innan, det görs enligt våra specifikationer, i originallayout och endast gäller genuina varor. Vårt godkännande kan när som helst när vi finner det nödvändigt återkallas. Kunden bär full ansvarsskyldighet för marknadsföringslayouten ifråga.

9. Tillämpligt språk
Dessa allmänna villkor har utarbetats på tyska. De får översättas till andra språk förutsatt att den tyska texten fortsätter gälla.

10. Plats för fullgörande, forum och tillämplig lag
10.1 Plats för fullgörande av ansvarsskyldigheter i anledning av avtalet är platsen för leverantörsfabrik eller lager. 
10.2 Exklusivt forum är Hannover, Tyskland.
10.3 Detta avtal gäller under tysk lag med undantag av dess lagvalsregler och den enhetliga UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

 

Allmänna köpevillkor – 02/07


§ 1 Tillämplighet
(1) Dessa allmänna köpevillkor tillämpas exklusivt på våra leverantörers alla varor, tjänster och erbjudanden. De utgör en bindande del av alla avtal vi sluter med våra leverantörer gällande varorna och tjänsterna de erbjuder.
(2) Leverantörens eller tredje parts allmänna villkor gäller inte, även om dessa i individuella fall inte står i strid med våra allmänna köpevillkor. Även i de fall vi hänvisar till brev som innehåller eller refererar till leverantörens eller tredje parts allmänna köpevillkor betyder inte detta att vi accepterat dessa som gällande.
(3) Muntliga överenskommelser måste utarbetas skriftligen för att de ska börja gälla.

§ 2 Beställningar och avtal
(1) Vi har rätt att ändra tid och plats för leverans samt typ av förpackning genom att skriftligt meddela om detta närhelst vi finner det nödvändigt.
(2) Våra beställningar kan verkställas på följande sätt: via leveransbokning (elektronisk / telefax), Kanban, e-upphandling, SAP-beställning, beställningsblankett i pappersformat. Vidare förbehåller vi oss rätten att introducera ytterligare sätt närhelst vi finner det nödvändigt.

§ 3 Pris, betalningsvillkor, fakturainnehåll
(1) Priset angivet i beställningen är bindande.
(2) Såvida inte annan överenskommelse träffats inkluderar priset leverans och frakt till leveransadressen angiven i avtalet, inklusive förpackning.
(3) Om, i enlighet med slutet avtal, priset inte inkluderar förpackning och fakturerat belopp inte uttryckligen avser förpackning – som inte endast är ute på lån -, ska sådan förpackning faktureras till kontrollerbart inköpspris. Leverantören åtar sig att, så långt det är möjligt, nyttja miljövänligt och återvinningsbart förpackningsmaterial.
(4) Betalningsvillkor angivna i individuell beställning gäller. Datum för mottagande av faktura eller datum för mottagande av varor/tjänsteleverans gäller som referensdatum, beroende på vilket datum som inträffar sist.
(5) Betalningar verkställs två gånger i månaden, den 1:a och 15:e i varje månad. Om dessa datum faller på en helg eller helgdag verkställs betalningarna under påföljande bankdag.
(6) I första hand ska våra beställningsblanketter/orderbekräftelser användas. På alla avvikande orderbekräftelser, frakthandlingar och fakturor ska vårt beställningsnummer, beställningens varunummer, artikelnummer och beställningsvolym anges. Om en eller flera av dessa uppgifter saknas och detta leder till att vi, i jämförelse med sedvanliga beställningsrutiner, blir försenade, ska betalningsperioden angiven under punkt (4) eller betalningsvillkoren, var för sig, förlängas i enlighet med förseningens omfattning.


§ 4 Leveranstid och leverans, riskens övergång
(1) Leveranstiden angiven i beställningen (leveranstid eller deadline) är bindande. Tidiga leveranser är ej tillåtna.
(2) Leverantören åtar sig att informera oss, skriftligen och utan något som helst oskäligt uppehåll, när det uppstår omständigheter som förorsakar förseningar eller det står klart att leveranstiden ej kommer kunna hållas.
(3) Vi har rätt att, vid leveransförseningar och efter att detta skriftligen meddelats leverantören, lägga på en förseningsavgift på minst 1.0 % och max 10 % av beställningsvärdet för varje påbörjad vecka som leveransen är försenad. Denna förseningsavgift ska läggas till skadan som förseningen orsakar.
(4) Leverantören får endast verkställa delleveranser om detta först godkänts av oss.

§ 5 Skydd av immateriella rättigheter
(1) Vi behåller äganderätt och upphovsrätt till alla beställningar och avtal samt alla ritningar, illustrationer, beräkningar, specifikationer och annan dokumentation som delges leverantören. Leverantören får varken dela med sig av dessa till tredje part eller publicera dem, själv nyttja eller låta tredje part nyttja dem eller kopiera dem utan vårt uttryckliga godkännande. Leverantören ska returnera dessa dokument och alla eventuella kopior i fullt antal utan att behöva påminnas om detta så snart dessa inte längre behövs för att kunna fullgöra transaktionen i tid, eller så fort förhandlingar inte leder till slutande av avtal.
(2) Verktyg, utrustning och modeller som vi delger leverantören eller som tillverkas under avtalet och faktureras separat av leverantören förblir vår egendom eller blir vår egendom. Sådana artiklar ska identifieras som vår egendom av leverantören, lagras med försiktighet, skyddas mot alla sorters skada och endast nyttjas i enlighet med vad avtalet föreskriver. Leverantören ska utan oskäligt uppehåll meddela oss om eventuell skada till artikeln, oavsett om denna skada är mindre eller större. Leverantören åtar sig att, på tidigare begäran, överlåta dessa artiklar på oss i gott skick om de inte längre behövs för att avtalet med oss ska kunna fullgöras.

§ 6 Garanti
(1) Vi har rätt att under lagstadgad garanti begära ersättning för eventuell skada.
(2) Vi avsäger oss inte i och med acceptans eller godkännande av prover eller mönster några av våra ersättningskrav.

§ 7 Produktansvar
Leverantören ansvarar för alla fordringar förorsakade av personskada eller materialskada framförda av tredje part som kan spåras till en defekt produkt som levererats av den leverentör som åtagit sig att befria oss från allt resulterande ansvar. Om vi syftar till att återkalla en defekt produkt som levererats av leverantören, ska leverantören ifråga stå för alla kostnader involverade i en sådan återkallelseprocess.

§ 8 Industriell äganderätt
(1) Leverantören bekräftar att ingen industriell äganderätt tillhörande tredje part i länder inom EU, Nordamerika eller andra länder där leverantören ifråga tillverkar produkter eller hävdar att produkter tillverkas kränkts i anslutning till levererade varor.
(2) Leverantören åtar sig att befria oss från alla fordringar som tredje part kan komma att väcka mot oss på grund av kränkning av industriell äganderätt såsom det föreskrivs under punkt (1) samt att ersätta oss för all skäliga kostnader åsamkade oss i anslutning till denna fordran. Denna fordran fortsätter gälla oavsett om leverantören fastställs bära ansvaret för kränkningen eller inte.

§ 9 Sekretess
(1) Leverantören åtar sig att säkerställa sekretess gällande beställningens villkor och all information och dokumentation som delges leverantören för att denne ska kunna fullgöra beställningen (med undantag av redan offentlig information eller information som lätt går att få tag på) för en period på 5 år efter avtalsupplösning samt att endast implementera dessa villkor i syfte att fullgöra beställningen. Leverantören ska efter fullgjord undersökning eller fullgjord beställning omedelbart på begäran returnera dokumentationen ifråga.
(2) Leverantören har inte rätt att hänvisa till vår affärsrelation i reklammaterial, broschyrer osv. eller visa upp leveransartiklar tillverkade åt oss utan att först erhålla vårt skriftliga godkännande.

(3) Leverantören ska binda underleverantörer i enlighet med denna § 9.

§ 10 Överlåtelse
Leverantören har inte rätt att överlåta fordringar i anledning av detta avtal på tredje part. Detta gäller inte penningfordringar.

§ 11 Övrigt
Leverantören och leverantörens anställda och avtalspartners ska följa våra etiska regler (www.jci.com/corpvalues/ethics.htm) och våra hållbarhetsprinciper (www.jci.com/sustainability.asp).

§ 12 Plats för fullgörande, forum, tillämplig lag
(1) Plats för fullgörande för båda parter och forum för tvist i anledning av avtalet är Hannover, Tyskland.
(2) Avtalet mellan oss och leverantören gäller under tysk lag med undantag av UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.