Allmänna villkor

Läs igenom följande allmänna användarvillkor noggrant. Den här webbsidan ("webbsidan") tillhandahålls av Clarios Germany GmbH & Co. KG och gäller under följande allmänna användarvillkor. Genom att använda den här webbsidan eller någon av applikationerna som tillhandahålls genom den här webbsidan intygar du att du godkänner följande allmänna användarvillkor.

 

General Terms & Conditions

General Terms and Conditions of Delivery 

 

Webbsidans innehåll

Webbsidan innehåller varumärken, tjänstemärken, upphovsrättsskyddat material och annat innehåll tillhörande Clarios och andra ("innehållet"). Clarios och/eller dess samarbetspartners är ensam(ma) ägare till allt innehåll på webbsidan, inklusive alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter. Utöver vad som uttryckligen anges på webbsidan får du enbart skriva ut kopior av individuella sidor eller ladda ner material som ingår i webbsidan för eget bruk, såvida eventuella logotyper, märken och andra bildtexter som visas på sådana kopierade sidor blir kvar och inte avlägsnas från dessa. Enligt dessa allmänna användarvillkor får du inte modifiera, kopiera, publicera, visa, överföra, anpassa eller på annat sätt utnyttja innehållet om inte Clarios gett sitt föregående skriftliga medgivande till detta.

Användargenererat innehåll

All information (med undantag av de personuppgifter som ingår i vår sekretesspolicy), inklusive data, text, filer, grafik och annat material som du överför till webbsidan eller delger Clarios, kallas härmed för användargenererat innehåll. Genom att överföra användargenererat innehåll till eller via denna webbsida intygar du att du bär ensamt ansvar för sådant innehålls överföring, korrekthet, fullständighet, ägarskap och publikation, samt att Clarios inte är ansvarig för din överföring av sådant användargenererat innehåll. Genom att överföra användargenererat innehåll till Clarios eller på annat sätt göra sådant innehåll tillgängligt på eller via webbsidan berättigar du Clarios och dess samarbetspartners en royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig och icke-exklusiv rätt och licens, samt rätt att bevilja underlicens för, att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, utarbeta härledda verk från, sprida samt visa detta användargenererade innehåll, helt eller delvist, och/eller inkludera det i andra arbeten oavsett form, media eller teknik, samt intygar att du har avsagt dig eventuell "ideell rätt" till detta användargenererade innehåll. Clarios övervakar, granskar eller redigerar inte användargenererat innehåll som publiceras eller görs tillgängligt på eller via webbsidan. Clarios förbehåller sig dock rätten att, enligt eget gottfinnande, neka, redigera eller ta bort sådant användargenererat innehåll, helt eller delvist, som enligt Clarios inte respekterar dessa allmänna användarvillkor, är olagligt eller på annat sätt anses oönskat, olämpligt eller felaktigt. Clarios ansvarar inte för beslut, avsaknaden av beslut eller försening när det gäller redigering eller radering av användargenererat innehåll.

Uppförande

Du får inte på något sätt överföra användargenererat innehåll till eller via webbsidan som: (i) inkräktar på annan persons eller parts rättigheter; (ii) är olagligt, skadligt, hotfullt, skymfande, trakasserande, inflammatoriskt, obscent, missvisande, bedrägligt, sexuellt explicit, hatfyllt eller utgör ett intrång i annans privatliv; (iii) bedrar, trakasserar, nedvärderar eller hotar en individ eller grupp baserat på etnicitet, kön, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder; (iv) inkluderar icke begärd eller obehörig annonsering, marknadsföringsmaterial, "spam", "kedjebrev" eller andra former av värvningsförsök; eller (v) inkluderar programvaruvirus eller annan datakod, filer eller program som kan störa, förstöra eller begränsa någon programvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustnings funktionalitet eller bidra till liknande destruktiv aktivitet. Du intygar även att du inte ämnar: (i) ge dig ut för att vara annan person eller entitet än den du är eller på falska grunder hävda koppling till annan person eller entitet; (ii) förfalska eller på annat sätt manipulera användargenererat innehåll i syfte att dölja innehållets ursprung; (iii) göra intrång i eller störa webbsidan eller servrarna och nätverken kopplade till webbsidan, eller ignorera nätverkskrav eller riktlinjer kopplade till webbsidan; (iv) infiltrera eller på annat sätt göra obehörigt intrång i eller påverka webbsidans integritet; (v) samla in eller lagra information om webbsidans användare eller det användargenererade innehåll som publicerats av andra på webbsidan eller använda sådan information för bruk som inte överensstämmer med webbsidans ändamål; eller (vi) bryta mot gällande lokala, statliga, nationella eller internationella lagar och regler.

Länkade sidor

Clarios kan komma att tillhandahålla länkar till tredje parters webbsidor eller applikationer ("länkade sidor"). Länkade sidor granskas eller kontrolleras inte av Clarios. Varje individuell länkad sida kan ha egna allmänna användarvillkor och egen sekretesspolicy och användaren bör bekanta sig med och följa sådana villkor innan de använder dessa länkade sidor. Clarios ansvarar inte för länkade sidors innehåll, tillgänglighet, riktlinjer eller rutiner eller eventuella ytterligare länkar inkluderade därunder. Clarios ansvarar inte heller för användarens tillgång till dessa länkade sidor. Inkluderingen av dessa länkade sidor innebär inte att Clarios godkänner eller stödjer någon av dessa länkade sidor, företag eller tjänster.

Sekretesspolicy

Vi uppmuntrar dig att läsa vår sekretesspolicy som du hittar refererad till under dessa allmänna användarvillkor.

Friskrivning

DENNA WEBBSIDA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. CLARIOS FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN, UTAN ATT DET PÅVERKAR VAD SOM SÄGS OVAN, FRÅN ALLA SORTERS GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNINGAR: (I) GARANTIER RÖRANDE WEBBSIDANS ELLER INNEHÅLLETS TILLGÄNGLIGHET, KORREKTHET, LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, PUNKTLIGHET ELLER ANVÄNDBARHET; SAMT (II) GARANTIER RÖRANDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, FÖRSÄLJNINGSGARANTIER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISSA ÄNDAMÅL.

Ansvarsbegränsning

CLARIOS SAMT DESS LEDNING, CHEFER, ANSTÄLLDA, MODERBOLAG, SAMARBETSPARTNERS, EFTERTRÄDARE OCH REPRESENTANTER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA (I) DIREKTA, SEKUNDÄRA, SÄRSKILDA OCH INDIREKTA SKADOR OCH ALLA SORTERS STRAFFSKADESTÅND (INKLUSIVE, UTAN INSKRÄNKNINGAR, SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSINKOMST, AFFÄRSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION ELLER LIKNANDE) ELLER ANDRA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV TILLGÅNGEN TILL, ANVÄNDNINGEN AV, FÖRLITAN PÅ ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DENNA WEBBSIDA, ÄVEN I DET FALL CLARIOS ELLER DESS REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM POTENTIALEN FÖR SÅDANA SKADOR SAMT OAVSETT ÅTGÄRDSFORM.

Ersättningsskyldighet

Genom att använda webbsidan går du med på att försvara, ersätta samt hålla Clarios, dess samarbetspartners, ledning, chefer och anställda skadeslösa när det gäller alla typer av fordringar, skadeståndskrav, kostnader och utgifter, inklusive rimliga juridiska kostnader, som uppstår på grund av din användning av webbsidan, eventuella brott mot dessa allmänna användarvillkor samt användargenererat innehåll överfört av dig till eller via webbsidan.

Gällande lag/behörig domstol

Vi kontrollerar och driver denna webbsida från våra kontor i USA. Personer som använder denna webbsida från andra länder gör så på eget bevåg och ansvarar för att de gör så enligt gällande lokala lagar. Dessa allmänna användarvillkor samt din användning av webbsidan styrs av de lagar som gäller i Wisconsin, USA, med undantag av dess regler gällande lagkonflikter. Genom att använda denna webbsida intygar du att du förstår och godkänner (i) att eventuella krav på och tvister med Clarios gällande din användning av webbsidan kommer att höras i den statliga eller federala domstol som ligger närmast staden Milwaukee i staten Wisconsin i USA; och (ii) att domstolen i staten Wisconsin i USA har egen jurisdiktion när det gäller sådan tvist.

Ändringar till allmänna användarvillkor

Clarios kan när som helst, enligt eget gottfinnande och utan föregående meddelande, ändra dessa allmänna användarvillkor. Alla sådana ändringar kommer då att publiceras på denna sida. Vi uppmuntrar dig att regelbundet titta efter sådana ändringar. Genom att fortsätta använda webbsidan efter sådana ändringar har publicerats intygar du ditt godkännande av dessa ändringar.